Shkelzen Gashi will make you pay if you’re not watching.